kyoto calling
Havenpersclub ”Kyoto” Rotterdam


Havenpersclub ”Kyoto”   |   8 maart 2011

Voorstel tot opheffing van de vereniging

Nadat in de ledenvergadering van 7 maart 2011 was gebleken dat er een meerderheid bestaat voor het voorstel om de Havenpersclub Kyoto op te heffen, en hiervoor alleen nog een formeel besluit nodig was, stelde voorzitter Theo Jongedijk de ereleden, erevoorzitter, de Havenmannen van het Jaar en Mevrouw de Havenman van het Jaar, alsmede de sponsoren van de Stichting Havenman/Vrouw van het Jaar hiervan op de hoogte.

„Het is geen lichtvaardig besluit geweest om opheffing van de vereniging voor te stellen. Een aantal ontwikkelingen is er debet aan, en die zijn – zo is de afgelopen jaren gebleken – niet om te buigen.

Kyoto is van oorsprong een vereniging voor onafhankelijke (dagblad)journalisten met de haven als specialisme. Het aantal kranten in Rotterdam is de afgelopen decennia sterk afgenomen en daarmee bijna evenredig het aantal leden.

De nog bestaande (dag)bladen zijn in hun berichtgeving over de haven veel terughoudender geworden als gevolg van het steeds meer uit het zicht raken van havenactiviteiten in de stad. Tegenover de leegloop staat een te beperkte ledenaanwas om het ledental op peil te houden.

Tegelijkertijd treedt er een vergrijzing op die een onbalans heeft doen ontstaan tussen actieve en niet meer (fulltime) actieve leden. Bovendien neemt de werkdruk van de actieve leden zodanig toe dat het voor hen steeds moeilijker wordt om deel te nemen aan activiteiten van Havenpersclub Kyoto, zoals het bezoeken van de maandelijkse vergadering. Gastsprekers worden hierdoor geconfronteerd met een steeds geringer aantal toehoorders.

De leden van Kyoto kozen de afgelopen dertig jaar in december de Havenman van het Jaar, welke onderscheiding traditioneel werd uitgereikt op de tweede maandagavond van het nieuwe jaar. De (voorlopig?) laatste functionaris die deze eer te beurt viel, was Ronald Paul, projectdirecteur van Maasvlakte 2, als Havenman van het Jaar 2010.

Bestuur en leden van Kyoto willen pogen om dit tot fenomeen uitgegroeide instituut ook na opheffing van de havenpersclub te behouden voor de Rotterdamse haven. Aan de Stichting Havenman van het Jaar is het verzoek gedaan om op korte termijn met een voorstel te komen hoe dit kan worden gerealiseerd. Het uitgangspunt moet zijn dat de traditie van verkiezing van een Havenman van het Jaar ononderbroken kan worden voortgezet.”